Selasa, 16 Ogos 2011

Modul Skor A - Untuk Rujukan

Soalan Struktur

Soalan 1:

Senaraikan peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun
622 – 630 Masihi.

Perang Badar
Perang Uhud
Perang Khandak
Perang Tabuk
Mana-mana 2 x 1 m

Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam
dalam peperangan.


Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang menyerah diri
Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
Dilarang merobohkan tempat ibadat

Mana-mana 2 x 1 m

Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.

Apabila diserang oleh musuh
Untuk mencari keamanan
Untuk memelihara tempat ibadat
Menjaga maruah negara
Memelihara daripada kemusnahan harta benda
Melindungi orang yang tidak berdosa

Mana-mana 2 x 1 m

Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan.

Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai

Mana-mana 2 x 1 m

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan
peperangan daripada berlaku ?


Mengamalkan akhlak yang mulia
Saling bertolak ansur
Kepimpinan melalui teladan
Menghormati hak asasi
Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan
(Mana-mana yang munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m

Soalan 2:

Dua ciri pendidikan tidak formal formal


Pendidikan awal atau asuhan keluarga
Menekankan pengajaran nilai-nilai moral
Dipelajari melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian
Melalui kaedah bercerita- cerita binatang dan jenaka
Melalui pergaulan social- pantang larang dan adat istiadat
Disampaikan melalui pantun, peribahasa dan teka -teki


Apakah fungsi istana dalam masyarakat Melayu tradisional

Pusat pengajian agama
Tempat ulama mengajar agama
Tempat ulama bertemu dan berbincang hal agama
Tempat mengembangkan ilmu tasawuf
Tempat menyimpan buku-buku hikayat
Tempat mempelajari ilmu politik dan pentadbiran


Nyatakan ciri-ciri sistem pendidikan pondok dalam masyarakat Melayu tradisonal

Dilaksanakan secara teratur
Penekanan kepada ilmu keagamaan
Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama dan untuk masyarakat
Meluas di Kedah, Kelantan,Terengganu, Perlis dan Pattani
Tidak mempunyai batasan waktu
Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian


Bagaimanakah sistem madrasah dijalankan

Diperkenalkan oleh Bani Saljuk di Iraq
Berdasarkan sukatan pelajaran
Dilaksanakan secara kelas
Pendidikan mengikut tahap
Tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan
Diawasi oleh mudiriaitu guru besar
Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewanganPada pandangan anda mengapakah pendidikan tidak formal diperlukan oleh masyarakat hari ini

Menanamkan nilai-nilai murni
Mengekalkan kemahiran tradisional
Menghormati orang tua
Melahirkan masyarakat yang bermoral
Membasmi gejala sosial
Melahirkan masyarakat yang bersopan santun
( mana-mana jawapan calon yang munasabah )


Soalan 3:
Berikan tiga sebab Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan
Union ?


Raja-Raja Melayu diugut
Akan diturunkan takhta
Kebanyakan Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding i
Atas dasar setiakawan


Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu sekiranya Malayan Union dilaksanakan.

Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu
Tiada sebarang kuasa
Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu
Tiada kuasa untuk memungut zakat fitrah


Senaraikan dua kesan pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang
dagang.


Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi
Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
Ekonomi orang Melayu akan merosot
Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur
Pendidikan orang lambakan bangsa lain di Tanah Melayu


Sebutkan dua sebab golongan radikal Melayu menyokong gagasan Malayan
Union.


Dasar menyatukan negeri-negeri Melayu menjadi satu unit politik
Dapat melicinkan pentadbiran
Dasar sama rata Malayan Union yang akan menghapuskan hak-hak
perlindungan kepada orang Melayu
Kerakyatan MU yang terbuka dapat mengekalkan kerakyatan asal mereka Mempercayai janji British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu


Pada pandangan anda , apakah tindakan yang akan diambil oleh anda bagi menghalang Malayan Union?

Berbincang/mesyuarat.
Demonstrasi secara aman
Berkabung
Mengadakan sembahyang hajat
Bersatu
Mana-mana jawapan munasabah

Soalan 4:
Apakah matlamat penubuhan NAM ?


Mengekalkan keamanan dunia
Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis
Membangunkan negara anggota
Mengelak campur tangan asing
Bertukar-tukar pendapat untuk keamanan dan pembangunan
Menyelesaikan sebarang pertelingkahan melalui rundingan dan persefahaman


Senaraikan tiga prinsip perjuangan NAM.

Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
Menghormati kedaulatan sesebuah negara
Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara
melalui rundingan dan persefahaman
Menghormati hak asasi manusia
Membela kepentingan negara anggota / negara sedang membangun


Nyatakan empat isu-isu yang dibangkitkankan oleh Malaysia dalam Persidangan Negara-negara Berkecuali (NAM)

Menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin
Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh oleh mana-mana negara.
menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan
Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun
menubukan Kumpulan G15
ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota
menghidup kembali NAM
Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq


Sumbangan Malaysia dalam NAM

Mengemukakan cadangan menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan
Dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM Belgrade,Yugoslavia
Dilantik sebagai ahli Kumpulan G16
Menjadi Tuan Rumah kepada Sidang Kemuncak NAM ke13
Mengeluarkan Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM
Pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika terhadap Iraq

Soalan Esei:
Soalan 5:
Nyatakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah.Lelaki yang merdeka
Beragama Islam
Memiliki pengetahuan tentang Islam
Bersifat adil dan sanggup melaksanakan hukum Allah
Mempunyai akhlak yang baik
Tubuh yang sihat dan sempurna serta berfikiran cerdas
Pandai mentadbir kerajaan


Senaraikan tugas-tugas khalifah dalam Islam.


Menjadi ketua negara
Memelihara kedudukan agama Islam
Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah
Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah
Memastikan kelicinan pentadbiran negara
Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
Melantik atau melucutkan jawatan pegawai pantadbiran negara
Menjaga kebajikan rakyat
Menjaga dan meneruskan ajaran Allah
Mengekalkan perpaduan Ummah
Memantapkan Sistem perundangan Islam
Menguruskan kewangan negara
Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat


Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab semasa pemerintahan beliau.

Politik Pentadbiran

Menubuhkan Majlis Syura - dianggotai oleh golongan Ansar dan Muhajirin
Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah
Beliau melantik Wali / Gabenor sebagai ketua pentadbir awam
Menubuhkan beberapa jabatan penting-
Cth ; Jabatan tentera, Polis, Percukaian dan Perbendaharaan Negara
Jabatan diketuai oleh khatib atau setiausaha
Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain
Hakim dibayar gaji lumayan


Sosial
Mengembangkan pengajian al-Quran
Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran
Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah
Memperkenalkan kalendar hijrah
Tahun Hijrah menjadi titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam.
Ketenteraan
Khalifah Umar menyusun semula sistem ketenteraan
Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela
Tentera dibayar gaji
Tentera diberi pakaian seragam
Beliau membina markas tentera dibandar utama

Membina kubu pertahanan di sempadan yang menghadap negara musuh
Beliau mewujudkan jawatan panglima tentera
Menggantikan Khalid al- Walid dengan Abu Ubaidah al-Jarah sebagai panglima

Ekonomi
Membina terusan dan taliair- untuk meningkatkan hasil pertanian
Cth: Empangan Abu musa ( Basrah ) dan Terusan Amirul Mukminin ( Mesir )
Menggalakkan rakyat menceburi bidang pertanian
Meneroka tanah baru dan mengusahakan tanah terbiar
Memperkenalkan pelbagai jenis cukai/Jizyah ( cukai kepala ) / Kharaj ( cukai tanah )
Mendirikan Baitulmal
Mewujudkan sistem pentadbiran tanah-tanah bertuan dan tanah tidak bertuan

Soalan 6:

Istana merupakan tempat ulama membicarakan hukum Islam dengan sultan dan pembesar negeri

Ulama menyampaikan ilmu pengetahuan Islam dan menasihati sultan di istana

Istana juga merupakan pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan

Surau ialah tempat pengajaran al-Quran

Gurunya mengajar secara tidak tetap

Madrasah ialah tempat melaksanakan sistem pendidikan formal

Pondok atau dayah merupakan pusat pendidikan Islam formal terawal

Mata pelajaran yang diajar di pondok ialah Fikah,Usuludin,Tasauf,Hadis dan Tafsir
Bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan Arab

Keperluan asas di pondok seperti makan minum disediakan oleh pelajar sendiri

Pelajar yang menuntut di pondok terdiri daripada masyarakat tempatan dan dari negara lain di Asia

Terdapat pusat penterjemahan karya agama yang menjadi tempat rujukan kerajaan Islam seperti di Samudera Pasai

Sistem pendidikan di Acheh

Acheh menggantikan Melaka sebagai pusat pendidikan

Sistem pendidikan di Acheh lebih sistematik

Terdapat beberapa peringkat sistem pendidikan di Acheh
Peringkat rendah/rangkang
Peringkat menengah/munasah
Peringkat pengajian tinggi / universiti (Jamiah Bait al- Rahman)

Ramai relajar dari luar Acheh mendalami ilmu pengetahuan Islam di Acheh

Acheh digelar Serambi Mekah

Wanita juga digalakkan belajar di Acheh

Mereka diberi peluang memegang jawatan dalam pentabbiran
Mana-mana 2 x 1m

Kepentingan ilmu dalam Islam

Umat Islam wajib menuntut ilmu sama ada lelaki atau perempuan

Sikap terhadap kepentingan ilmu dapat ditanamkan ke dalam jiwa semua golongan masyarakat

Sikap mementingkan ilmu menjadi titik tolak kepada perkembangan pendidikan

Kewujudan institusi pendidikan Islam formal sebagai tempat menimba ilmu

Soalan 7:
Nyatakan perubahan sistem pentadbiran di Filipina kesan penjajahan Sepanyol.
Sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dipanggil barangay
Barangay diperintah oleh golongan datu
Selatan filipina wujud kerajaan Islam
Selepas kedatangan Sepanyol, sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan di Filipina
Peringkat pusat diketuai oleh Gabenaor Jeneral
Pentadbiran wilayah diketuai oleh Ketua Datuk Bandar
Pentadbiran bandar diketuai oleh Gabenor Kecil
Pentadbiran tempatan mengikut Sistem Encomienda
Pemerintah Encomienda dikenali sebagai Encomiendero
Tugas Encomindero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai, dan mengkristiankan penduduk barangay
Sistem Encomienda dibenci kerana mengenakan cukai yg tinggi dan kerahan tenaga
Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu
Mana-mana 8 x 1 m

(i) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.
Gerakan dakyah pimpinan Jose Rizal
Disokong oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat
Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
Bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol
Diberikan hak kebebasan bersuara
Menubuhkan Liga Filipina
Bertujuan mendesak Sepanyol membuat pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
Kerajaaan Sepanyol berasa terancam
Jose Rizal ditangkap, dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao, dan dibunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan
Gerakan dakyah berakhir
Mana-mana 4 x 1 m

(ii) Terangkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina

Bermula apabila Andres Bonifacio
menubuhkan Katipunan
menentang secara radikal
matlamat menyatukan bangsa Filipina
mencapai kemerdekaan melalui revolusi
menggunakan media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat
Kalayan merupakan akhbar rasmi
melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan Sepanyol tetapi gagal
Katipunan semakin lemah selepas Andres Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguilnaldo

Emilio Aguinaldo
Anggota Katipunan dan Datuk Bandar di Cavite
Bersama-sama Andres Bonifacio melancarkan pemberontakan
dilantik sebagai Presiden Kerajaaan Revolusi Filipina (1897)
Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Sepanyol (1898)
kesannya, penguasaan Amerika Syarikat di Filipina
Pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo (1899) tidak disahkan oleh Amerika Syarikat
Revolusi diteruskan sehingga Aguilnaldo ditangkap (1901)

Amerika Syarikat membenarkan penubuhan parti politik sederhana
Sergio Osmena dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan
Parti Nasional memenangi pilihan raya(1907)
Nasionalis Filipina menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan (1930-an) setelah pucuk pimpinan Amerika Syarikat bertukar kepada pemimpin liberal

Mana-mana 4 x 1 m


Bagaimanakah mengekalkan kedaulatan negara ?

Melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran
Menyemai sikap patriotik kepada rakyat
Mengeratkan perpaduan rakyat
Mengelakkan pergantungan kepada kuasa luar
Keberanian yang tinggi
Memantapkan ekonomi negara
Mewujudkan kestabilan politik
Mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 4 x 1 m

Soalan 8:

Apakah peristiwa yang membawa berlakunya Perang Dunia Pertama
(1914-1918)


Berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah.
Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar.
Kuasa-kuasa besar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan.
Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing.

Wujud pakatan negara-negara Eropah.
iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga.
Pakatan Kuasa Tengah terdiri Jerman, Austria-Hungry dan Italy
Pakatan Bertiga terdiri Britain , Peranchis dan Rusia.
Persaingan antara kedua-dua pakatan ini mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada masa itu.

Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi.
bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah
dan untuk memasarkan barang keluaran mereka

Faktor politik
Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya dibunuh oleh pengganas Serbia.
Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.
Serbia pula disokong oleh sekutunya Rusia dan Peranchis

Serangan Jerman terhadap Peranchis
Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkan kemarahan Britain.
Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.
Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika turut terlibat dalam perang itu.
Mana-mana 10 x 1 m


Huraikan kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara yang terlibat

Dari segi politik
Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
Persidangan Damai(Jun 1919) memeterai Perjanjian Versailles
Penubuhan Liga Bangsa[1919)
Mengubah peta Eropah
Pembentukan negara baharu di Eropah seperti Poland
Dari segi ekonomi
Negara-negara yang berperang mengalami inflasi
Menanggung hutang peperangan yang tinggi kerana perbelanjaan perang yang besar
Diakhir perang Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion
Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion
Membawa kepada masalah pengangguran
Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun
ia memberi kesan kepada negara Eropah terutama Britain
Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya

Dari segi sosial

Kematian yang tinggi iaitu 8.5 juta orang
Kemusnahan harta benda
Mana-mana 5 x 1 m

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya peperangan?

Mematuhi dan mengamalkan undang-undang
Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain
Menanam kesedaran pentingnya keamanan
Mengutamakan keharmonian kaum
Berbaik-baik dengan semua negara
Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar
Mematuhi matlamat Piagam PBB
Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
Kerjasama di peringkat antarabangsa
Bersama-sama menentang keganasan
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 5 x 1 m

Tiada ulasan:

Catat Ulasan